Türkçe'nin soy ağacı

21 Mayıs 2014 Çarşamba
Türkçe lehçelerinin tarihte ayrışımlarını gösterir yabancı kaynaklı soy ağacı şemasıEski Türklerde Yuğ Töreni


Yuğ'un (Yoğ, Yığ) Cenaze töreni, cenaze yemeği gibi anlamları vardır. Ölü bir çadıra koyulup, etrafında dokuz kere dolanılır. Böylece ruhunun göğe çıkacağına inanılır. Ölü gömüldükten sonra da mezarının başında heykelcikler dikilir ve öldürdüğü düşman sayısı kadar taş konulurdu. Bu taşlara da "balbal" adı verilirdi. Cenaze merasimlerinde Ağu, Sagu veya Yuğu adı verilen ezgili koşuklar okunur. Bunların hepside ölünün arkasından yaşanan yas sürecindeki acıyı dışa vurma ile ilgilidir ve benzer anlamlar içerir. İslam dini yas sürecinin uzatılmasını ve kendine zarar verecek şekilde dövünmeyi yasaklamıştır. Cenaze merasimleri yeryüzündeki tüm kültürlerde büyük öneme sahiptir, çünkü bilinmeyen bir diyara yapılan bu yolculuk her zaman gizemini korumuştur.

Yuğ: (Yuğ/Yığ/Ağ). Ağlamak anlamını taşır. Ağıt, ağu, ağlamak, yığlamak, yığut gibi sözcükler hep birbiriyle bağlantılıdır.

Yığlamak/Yuğlamak sözcüğü ağlamak demektir. Ayrıca Yo/Yoğ/Yok kökünden yokoluşu da çağrıştırır.

Kaynakça: Deniz Karakurt, Türk Söylence Sözlüğü (Açıklamalı Ansiklopedik Mitoloji Sözlüğü), s.244, Baskı: I (2011) Celal Beydili, Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, s.620, Yurt Yayınevi (2005)